บริการของเรา

บริการของเรา

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา แนะนำการเริ่มต้นธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

พื้นที่สำนักงาน

พื้นที่สำนักงาน

บริการพื้นที่สำนักงาน ห้องวิจัยและพัฒนา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

อบรมเพิ่มทักษะ

อบรมเพิ่มทักษะ

บริการอบรมเพิ่มทักษะทางธุรกิจ

พี่เลี้ยงธุรกิจ

พี่เลี้ยงธุรกิจ

บริการพี่เลี้ยงธุรกิจดูแลเฉพาะราย

เชื่อมโยงเครือข่าย

เชื่อมโยงเครือข่าย

ด้านการเงิน การลงทุน การตลาด

การพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน

การพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน