ผู้บริหาร

Kamron-profile-image

ผศ.คำรณ พิทักษ์

ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

kamron.p54@gmail.com

0-7428-9355

Nat-profile-image

นายณัฏฐ์ เศวตรพีพงศ์

รองผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

nat.sawet56@gmail.com

0-7428-9362

Nipaporn-profile-image

น.ส.นิภาพร บุญญะสุวรรณ

หัวหน้าสำนักงาน (การเงินและบัญชี)

nipapornboonyasuwan@gmail.com

0-7428-9351

Jariya-profile-image

น.ส.จริยา คำแหง

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

jariya.kha8@gmail.com

0-7428-9356

19

น.ส.อรุณกมล โยธานัก

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนและสื่อสารองค์กร

arunkamon.y@gmail.com

0-7428-9367

ฝ่ายสำนักงาน

Worakanya-profile-image

นางวรกัญญา เพชรโรจน์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ และงานบุคคล)

worakanya.pr@gmail.com

0-7428-9350

Cholticha-profile-image

นางชลธิชา พิทักษ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)

cholticha.pt@gmail.com

0-7428-9350

Penporn-profile-image

น.ส.เพ็ญพร มากจงดี

เลขานุการ

penpornmarkjongdee@gmail.com

0-7428-9353

Kritsada

นายกฤษฎา พิทักษ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริหาร

kritsadapithak@gmail.com

0-7428-9350

Sorn-engern-profile-image

นางศรเงิน สุวรรณจิตต์

แม่บ้าน

sornngern.s@psu.ac.th

ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ

Nutcha-profile-image

น.ส.ณัฐฌา ชาติวัฒนา

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

nutcha.ch58@gmail.com

0-7428-9364

Phatsarin-profile-image

น.ส.ภัสร์ศริน ศิริอิทธิวงษ์

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

phatsarin.s@gmail.com

0-7428-9366

Pantiwa-profile-image

น.ส.พรรณทิวา รัตนโกสม

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

pantiwa.rata@gmail.com

0-7428-9366

pimmada

น.ส.พิมพ์มาดา ธีระลีลา

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

pimmada.cm@gmail.com

0-7428-9364

OrawanBoon-profile-image

น.ส.อรวรรณ บุณยศักดิ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานและบ่มเพาะวิสาหกิจ

orawan.bys@gmail.com

0-7331-3928 ต่อ 1104

ฝ่ายสนับสนุนและสื่อสารองค์กร

Sirada-profile-image

น.ส.ศิรดา เถาว์มูล

เจ้าหน้าที่สนับสนุนและสื่อสารองค์กร

siradaa.th@gmail.com

0-7428-9354

18386568_1558684380840413_1125847134_n

น.ส.บุษกร เกื้อบรรจง

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

k.bussakorn2534@gmail.com

0-7428-9367

ACT

นายกันต์ คงคาลัย

เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาสื่อ

kant.khongkhalai@gmail.com

0-7428-9354

ฝ่ายโครงการ

Fontip-profile-image

น.ส.ฝนทิพย์ จันเกื้อ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

fontip.jankua@gmail.com

0-7428-9368