Posted on

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการทดสอบปฏิบัติงาน

ตามที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการการทดสอบในการทดลองปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

อ่านต่อ “ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการทดสอบปฏิบัติงาน”

Posted on

มหาวิทยาลัย UNPAB ประเทศอินโดนีเซียศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 11.15-12.00 น. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. ให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย UNPAB ประเทศอินโดนีเซีย ในการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. และสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา ม.อ. ณ ห้องครีเอชั่น ชั้น 13 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านต่อ “มหาวิทยาลัย UNPAB ประเทศอินโดนีเซียศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ”

Posted on

UBI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้องเลิศพัฒน์ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านต่อ “UBI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ”

Posted on

ธนาคารออมสิน หารือความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.

วันที่ 23 มกราคม 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคุณจริยา คำแหง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. ตัวแทนของอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานจากธนาคารออมสิน 

อ่านต่อ “ธนาคารออมสิน หารือความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.”

Posted on

ประกาศผลพิจารณาการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการทดสอบในการทดลองปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

ตามที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการทดสอบการทดลองการปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา เมื่อวันที่  19 มกราคม  2561 นั้น

อ่านต่อ “ประกาศผลพิจารณาการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการทดสอบในการทดลองปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ”

Posted on

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดฮาลาล อบรมด้านบริหารจัดการฯ รุ่น 1

วันที่ 15-16 มกราคม 2561  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการธุรกิจฮาลาล รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดฮาลาล

อ่านต่อ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดฮาลาล อบรมด้านบริหารจัดการฯ รุ่น 1”

Posted on

ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

ตามที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2560 – 12  มกราคม  2561 เพื่อคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัครโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ นั้น

อ่านต่อ “ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ”

Posted on

สรุปโครงการ OTOP ปี 2560

วันที่ 13 มกราคม 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง จัดกิจกรรมสรุปโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ณ ห้องเลิศพัฒน์ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านต่อ “สรุปโครงการ OTOP ปี 2560”

Posted on

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ประกอบการบ่มเพาะฯ ใหม่ ปีงบประมาณ 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัด “กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ประกอบการบ่มเพาะฯ ใหม่ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ ประจำปี 2561” ณ เรือนไหม ปั้นหยา

อ่านต่อ “กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ประกอบการบ่มเพาะฯ ใหม่ ปีงบประมาณ 2561”

Posted on

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา

อ่านต่อ “รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว”