ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ 3 โครงการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ประกอบการเอกชน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

074-859-518 / 519