เครือข่าย

เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนของกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
เครือข่ายภาตใต้ตอนล่าง

ภายใต้การสนับสนุนของกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย