วิสัยทัศน์

สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มศักยภาพสู่การแข่งขันในระดับสากล

พันธกิจ
  1. สร้างธุรกิจและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยใช้งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมหรือองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเป็นฐาน
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ