ผู้บริหาร

ผศ.คำรณ พิทักษ์

รักษาการผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส.จริยา คำแหง

ผู้ช่วยผู้บริหาร และที่ปรึกษาอาวุโส
ประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

นางพรรณทิวา แก้ววิชิต

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

นางนิภาพร จอนเจือ

หัวหน้าสำนักงาน (การเงินและบัญชี)

บุคลากร

น.ส.ณัฐฌา ชาติวัฒนา

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

น.ส.พิมพ์มาดา ธีระลีลา

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

น.ส.ชญานี โภชนุกูล

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

น.ส.เฉลิมขวัญ บุญคงทอง

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

นายภัทรวุฒิ อินทุเศรษฐ

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

น.ส.เรวดี เพชรเมือง

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ