ประวัติความเป็นมา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Prince of Songkla University Business Incubation Center, PSU. Science Park)
เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ และเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั้งในลักษณะของการสนับสนุนผู้ประกอบการบ่มเพาะที่ใช้นวัตกรรมเป็นฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการหลังจากสำเร็จการศึกษาโดยหน่วยงานได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล ที่สามารถนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระดับชั้นนำของประเทศ

พันธกิจ

  • บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีการใช้ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี งานสร้างสรรค์และองค์ความรู้เป็นฐานในการผลิตและบริการ โดยการสนับสนุน เชื่อมโยง ส่งเสริมและให้บริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นธุรกิจ และดำเนินการธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

  • บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา

สร้างความตระหนักและจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

  • พัฒนาบุคลากรและทีมงานบ่มเพาะ 

พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษา และบริการด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจอย่างมืออาชีพ